آلفاباکسآیا هر گونه مالکیت

آیا هر گونه مالکیت اجتماعی از بین می رود؟

 

ترامپ اعلام می کند که در ارتباط با رسوایی ها موسسه خیریه خود را منحل می کند. آیا این بدین معنی است که در امپراطوری فاشیستی سرمایه داری غرب که برخی در غرب آن را تعقیب می کنند (زندان بزرگ) هرگونه مالکیت اجتماعی از میان می رود و تنها مالکیت خصوصی قانونی خواهد شد؟

بهداد

طهران، 6 دی ماه 1395


منبع این نوشته : منبع
مالکیت ,مالکیت اجتماعی ,گونه مالکیت